Badania

Muzeum Miejskie w Nowej Soli prowadzi działalność naukową i badawczą obejmująca szeroki zakres tematyczny. Efektem tych prac są opracowania naukowe, publikacje, uczestnictwo pracowników Muzeum w konferencjach i sesjach naukowych oraz wystawy stałe i czasowe.

Problematyka badawcza:

Dzieje Nowej Soli
Głównym tematem badań są szeroko rozumiane dzieje miasta, ze szczególnym uwzględnieniem przemian architektoniczno-urbanistycznych oraz społecznych. Dokumentowanie wydarzeń z dziejów miasta po roku 1945 r.

Kultura i sztuka mieszczańska
Kolekcja zabytków muzealnych obejmuje malarstwo, rysunek i rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne, tj. szkło, porcelanę, srebra użytkowe, tkaninę, malarstwo związane z pojęciem kultury mieszczańskiej, ukształtowanej w ciągu XIX i XX wieku. Szczególny charakter ma gromadzony od kilkudziesięciu lat zbiór z zakresu twórczości artystycznej nowosolan, obejmujący ramy czasowe do początku XX wieku do czasów obecnych.

Dzieje regionu
Przedmiotem zainteresowania badawczego są dzieje ziem obejmujących obecnie teren powiatu nowosolskiego. W tym zakresie prowadzi się badania historii poszczególnych miejscowości oraz zabytków architektury sakralnej, rezydencjonalnej, obronnej oraz przemysłowej.

Architektura obronna
Na terenie powiatu nowosolskiego występuje szereg obiektów reprezentujących sztukę fortyfikacyjną od czasów średniowiecza do połowy XX stulecia, w tym obwarowane średniowieczne miasta, zespoły zamkowe, nowożytne fortyfikacje bastionowe oraz umocnienia z XX wieku, w tym Pozycja Odrzańska.

Epigrafika
Pracownicy Muzeum prowadzą prace inwentaryzacyjne obiektów na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Numizmatyka polska
W kolekcji Muzeum znajdują się monety, banknoty, medale i odznaczenia. Najcenniejszą częścią zbiorów jest kolekcja monet polskich z okresu po1945 r., obejmująca zarówno monety obiegowe jak i próbne. Muzeum posiada przywilej otrzymywania co roku ze Skarbca Emisyjnego NBP monet nowych emisji. W latach 1965 - 2010 Muzeum zorganizowało 14 międzynarodowych sesji numizmatycznych, podczas których omawiano wybrane zagadnienia z historii pieniądza. Materiały naukowe z każdej sesji są publikowane, do tradycji należy również wydawanie z tej okazji medali pamiątkowych.

Przyroda doliny Odry
Gromadzenie i opracowywanie zbiorów przyrodniczych - fauny i flory występującej wzdłuż Odry. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej okazów oraz dokumentowanie zmian zachodzących w terenie.