Nowe wydawnictwo

Tomasz Andrzejewski  „Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim”

Wydawnictwo jest drugą po wydanej w 2023 r., poświęconej średniowieczu, publikacją prezentującą ślady epok historycznych w naszym regionie.

Datowanie początków renesansu lub odrodzenia, czyli epoki w kulturze europejskiej, która nastała po okresie średniowiecza jest nadal przedmiotem dyskusji. Także koniec tej epoki nie został jeszcze do końca ustalony, gdyż w różnych częściach Europy idee renesansowe w sztuce i architekturze rozwijały się w różnych przedziałach czasowych. Generalnie przyjmuje się, że epoka ta obejmuje okres od połowy XV do początków XVII stulecia. W historiografii okres ten nazywany jest także erą nowożytną. Pomimo stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego, który zajmuje ta epoka w dziejach wywarła ona wielki wpływ na historię nie tylko Europy. Zbiegała się bowiem z wielkimi odkryciami geograficznymi oraz ekspansją kolonialną. Z epoką związane są nierozerwalnie prądy kulturowe humanizmu, reformacji i kontrreformacji, które wywarły ogromny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i religijną w regionach świata zdominowanych przez Europejczyków.

Renesansowe prądy umysłowe wpłynęły na wszystkie dziedziny życia ówczesnych mieszkańców regionu, dzisiaj świadectwem tych przemian, najłatwiej uchwytnym, pozostają ślady materialne w architekturze i sztuce. Jednak dziedzictwo to w kolejnych epokach uległo znacznym przemianom. Pomimo upływu czterech stuleci ślady renesansowych budowniczych i artystów dostrzegalne są nadal w krajobrazie kulturowym regionu. W „czystej” postaci dostrzec je można licznie zachowanych pomnikach nagrobnych, nielicznych elementach wyposażania świątyń (dzwony, chrzcielnice, ołtarze), architekturze niektórych kościołów (np. Miłaków, Siedlisko, Broniszów, Nowa Sól), budynków użyteczności publicznej (np. ratusz w Bytomiu Odrzańskim), kamienicach (Kożuchów i Bytom Odrzański), planach wiejskich rezydencji szlacheckich oraz ruinach zamków (np. Borów Polski i Karolat w Siedlisku). Wszystkie są bardzo cenne, gdyż są świadkami jednej z ważniejszych epok w dziejach cywilizacji. W publikacji podjęto próbę katalogowej prezentacji zachowanych śladów epoki. Bogaty materiał ilustracyjny uzupełniają liczne plany i rysunki rekonstrukcyjne oraz tłumaczenia wybranych inskrypcji z płyt nagrobnych. Teksty opracowane zostały w oparciu o najnowsze ustalenia naukowe dotyczące problematyki zabytków w regionie.

Format A4, druk kolorowy, 100 stron, cena 40 zł.

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP